پیام مثبت امروز
مطالعه خود: درکنار همه کتاب هایی که می خوانی، هرشب خودت را نیز مطالعه کن. امروز که بودم و چه کردم؟

تحولات و نظرات شرکت کنندگان در کلاس های NlP

آگهی ویژه